ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (ΕΩΣ 22/8/2022) 01/08/2022

αναρτήθηκε στις 01/08/2022

 

 

«Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση

του Διαβητικού Ποδιού»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού».

 

Νέα Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22 Αυγούστου 2022 (ηλεκτρονικά)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Αυγούστου 2022

 

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

msc.diabeticfoot@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/msc.diabeticfoot ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:

Τηλ: 2410685603 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-15:00)

e-mail: msc.diabeticfoot@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ''ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ'' ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ 08/06/2022

αναρτήθηκε στις 08/06/2022

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

 

Υποβολή δικαιολογητικών το αργότερο έως τις 25-08-2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΝΙΙΚΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ(2022-2023) 08/08/2022

αναρτήθηκε στις 08/08/2022

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας»


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως (Βιολόγοι, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί, Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι άλλων συναφών αντικειμένων) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένο. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ύστερα από απόφαση της ΣΕ.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας βεβαιώνεται από την Επιτροπή Γλωσσομάθειας.

Tο ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα (1) στην υλοποίηση πρακτικής άσκησης και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του ΠΜΣ είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Website: https://www.med.uth.gr/mscpelmy/

email: mscpelmy@gmail.com

1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, (2-4/9/2022) 04/08/2022

αναρτήθηκε στις 04/08/2022

Η ζωντανή αναμετάδοση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τις συνεδρίες που φιλοξενούνται στην κεντρική αίθουσα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ όπως περιγράφεται στο επιστημονικό πρόγραμμα. Η παρακολούθηση όλων των υπολοίπων συνεδριών καθώς και η συμμετοχή στα Workshop θα είναι δυνατή μόνο δια ζώσης.

Για εγγραφή πατήστε εδώ

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα Workshop!

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες του συνεδρίου πατήστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ(2022-2023) 08/07/2022

αναρτήθηκε στις 08/07/2022

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ", διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους: (α) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας, (β) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, (γ) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, (δ) T.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την Προκήρυξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://newmph.med.uoc.gr/

NASCE - UEMS SCIENTIFIC CONGRESS , ATHENS (6 - 9 SEPTEMBER 2022) 01/07/2022

αναρτήθηκε στις 01/07/2022

6th NASCE UEMS Scientific Meeting – New Frontiers in Open Innovation

 

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ιατρών, Νοσηλευτών και Επαγγελματιών Υγείας, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους (προσομοίωση - simulation, χρήση εξελιγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης - artificial intelligence κλπ).

Δηλαδή το παρόν και το μέλλον της Ιατρικής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και όλων των Συναδέλφων Επαγγελματιών Υγείας.

Η NASCE (Network of Accredited Clinical Skills Centres of Europe) είναι επίσημος φορέας της UEMS (European Union of Medical Specialists) για όλα τα πιστοποιημένα κέντρα

(εντός και εκτός Ευρώπης) που έχουν τις υποδομές για συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών, Νοσηλευτών και Επαγγελματιών Υγείας.

Η UEMS (https://www.uems.eu/) είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας εντός της Ευρώπης δεδομένου ότι εκπροσωπεί 2 εκ. Ιατρούς όλων των Ειδικοτήτων και προάγει μέσω των τμημάτων της (όπως η NASCE) την ανάπτυξη όλων των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, δηλαδή την συνεργασία όλων των Επαγγελματιών Υγείας και την Διεπιστημονικότητα.

Η UEMS είναι ο επίσημος συνομιλητής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, θα γίνει το Σεμινάριο Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών, ένας πρωτοποριακός θεσμός, με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πιστοποίηση.

Το Train the Trainers Course έχει ξεχωριστή εγγραφή και είναι πιστοποιημένο από την UEMS. Οι εγγραφές είναι ακόμα ανοιχτές !

 

Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2022, θα ακολουθήσει το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, με προσκεκλημένους καταξιωμένους ομιλητές, διεθνούς κύρους, από ΗΠΑ, Ευρώπη και ασφαλώς από την χώρα μας. Επίσης θα παρουσιαστούν επιστημονικές εργασίες από πολλά κέντρα του εξωτερικού και από την χώρα μας. 

Το απόγευμα της Παρασκευής 9 Σεπτεμβρίου από τις 13:30 – 20:00 θα ακολουθήσει το Athens Ideas Meeting στην ελληνική γλώσσα (Athens Thoughts for Higher Education and New Stimulation of Ideas)

όπου προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα καταθέσουν απόψεις και νέες ιδέες πάνω στα κρίσιμα θέματα της εποχής μας.

Το συνέδριό μας έχει τεθεί υπό την Αιγίδα Πανελληνίων Επιστημονικών Εταιρειών Ιατρικής (Χειρουργικής, Νευρολογίας, Ορθοπαιδικής,Πλαστικής, Καρδιοχειρουργικής, της ΕΕΦΙΕ)

και υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Θα  υπάρχει και  η  δυνατότητα  διαδικτυακής  παρακολούθησης  για  εγγεγραμμένους  συμμετέχοντες.

 

Για να δείτε τον σύνδεσμο του συνεδρίου πατήστε εδώ 

Για να δείτε τον σύνδεσμο υποβολής  εργασιών πατήστε εδώ 

Για εγγραφή πατήστε εδώ 

Για να δείτε το πρόγραμμα 6-7 Σεπτέμβρη πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα 8 Σεπτέμβρη πατήστε εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα 9 Σεπτέμβρη πατήστε εδώ 

Για να δείτε τους ομιλητές πατήστε εδώ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΕΩΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2022) 26/07/2022

αναρτήθηκε στις 26/07/2022

ΜΒΑ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το ΕΚΠΑ

Το ΜΒΑ στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που προσφέρει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που ένα σύγχρονο στέλεχος Μονάδας Υγείας και Φαρμακοβιομηχανίας πρέπει να διαθέτει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για να δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε δώ 

Για την αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ 8-11/9/2022) 22/12/2021

αναρτήθηκε στις 22/12/2021

 

Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG) και την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Κολλεγίου διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας το οποίο θα διεξαχθεί από 8-11 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Για να δείτε την πρόσκληση καθώς και περισσότερες πληροφορίες του Συνεδρίου πατήστε εδώ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "INTRODUCTION IN 4D FETAL ECHOCARDIOGRAPHY", ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(12-16/9/2022) 23/06/2022

αναρτήθηκε στις 23/06/2022

Διοργάνωση του πρώτου θερινού σχολείου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα "Introduction in 4D Echocardiography" 12-16 Σεπτεμβρίου 2022. Στόχος του η παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών 4D απεικόνισης του εμβρυικού καρδιαγγειακού συστήματος, με hands on άσκηση των συμμετεχόντων στην ανασύσταση όγκων STIC. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός πυρήνα εκπαιδευμένων ιατρών εμβρυομητρικής ιατρικής με ενδιαφέρον στο 4D εμβρυικό υπερηχοκαρδιογράφημα, καθώς και κλινικών και ερευνητικών συνεργασιών, και προαγωγής της σχετικής εκπαίδευσης, έρευνας και σχετικής κλινικής πράξης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, η επιλογή των συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί εως μέσα Ιουλίου, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον υπεύθυνο του θερινού σχολείου. 

 

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

1ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ''ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ'' , ΑΘΗΝΑ, (23-25 Σεπτεμβρίου 2022) 18/07/2022

αναρτήθηκε στις 18/07/2022

Το 1ο Πολυθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο «Γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης», το οποίο διοργανώνεται με την επιστημονική υποστήριξη του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, θα πραγματοποιηθεί 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας. Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ 

Για  περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:10η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ''AIDS, ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ & ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ'' 01/07/2022

αναρτήθηκε στις 01/07/2022

Η 10η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS, Ηπατίτιδες & Αναδυόμενα Νοσήματα” Πρόληψη – Διάγνωση - Θεραπεία,

θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 22 - 24 Σεπτεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο "Divani Caravel".

Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταχωρίσετε την εγγραφή σας.

Nέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 10 Ιουλίου 2022

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να καταθέσετε την Περίληψη της εργασίας σας.

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (IVF) ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 06/07/2022

αναρτήθηκε στις 06/07/2022

Στοιχεία Εκδήλωσης: Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (IVF) και Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα

Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Διοργάνωση: Τμήμα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων και Κύησης, ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr 

Για να περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ( ECPR 2022), (5-7/10/2022) 02/08/2022

αναρτήθηκε στις 02/08/2022

Στις 5-7 Οκτωβρίου 2022 θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο το Πανευρωπαϊκό σεμινάριο παιδιατρικής ακτινολογίας ECPR2022 με θέμα τις παθήσεις θώρακα, καρδιάς και τραχήλου στα παιδιά από την προγεννητική διάγνωση μέχρι την εφηβεία. Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Πανευρωπαϊκή Παιδοακτινολογική εταιρεία (Εuropean Society of Paediatric Radiology, ESPR) και θα συμμετέχουν διεθνούς φήμης παιδοακτινολόγοι.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis και διαδικτυακά.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής, τις σημαντικές ημερομηνίες και το πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο http://ecpr2022.org

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (29 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ -10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) 21/07/2022

αναρτήθηκε στις 21/07/2022

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου: Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι & Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Παθολογία που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Α΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων,στις 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2022 στα Ιωάννινα.

Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ 

Για να περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14/06/2022

αναρτήθηκε στις 14/06/2022

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

  • οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • είναι διετές και πλήρους φοίτησης
  • λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
  • απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες και επιστήμες: ιατρική, βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική
  • παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι:

  • να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας
  • να προετοιμάζει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντάς τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου
  • να προάγει ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμες σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά (μέχρι στιγμής έχουν προκύψει άνω των 65 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά)
  • να ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί

Το Δ.Π.Μ.Σ. στεγάζεται στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»: επίσημη ιστοσελίδα www.researchreproduction.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210-7286298, e-mail: mrriga@med.uoa.gr.

 

Για να δειτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσεε την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε εδώ

 

WORLD SPINE 9 CONGRESS &15th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC SPINE SOCIETY,ΑΘΗΝΑ (3-5/11/2022) 19/05/2022

αναρτήθηκε στις 19/05/2022

afisa_9th_15th_final

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του «WORLD SPINE 9 CONGRESS & 15th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC SPINE SOCIETY», που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 3-5 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, στην Αθήνα και που διοργανώνεται από το World Spinal Column Society και την Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης.

 

Τίτλος Συνεδρίου: WORLD SPINE 9 CONGRESS &15th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC SPINE SOCIETY

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3-5 Νοεμβρίου 2022

 

Διοργάνωση: World Spinal Column Society & Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης

 

Επίσημη ιστοσελίδα: www.worldspine9.com

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ (5-6/11/2022) 28/07/2022

αναρτήθηκε στις 28/07/2022

Στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού διοργανώνει και φέτος το 5ο Επιστημονικό της Συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί 5 & 6 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel με υβριδική συμμετοχή.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, επικεντρώνεται στο «Καρκίνο του Μαστού: Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής». Καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούν μαζί μας την πολυετή κλινική και διαγνωστική εμπειρία τους, ενώ θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα και προβληματισμοί.

Η βασική θεματολογία θα επικεντρωθεί στο παρόν και μέλλον του Screening, στη σύγχρονη τάση της εξατομικευμένης παρακολούθησης των γυναικών, στις νεότερες απεικονιστικές μεθόδους, στην προεγχειρητική διάγνωση μέσω επεμβατικών τεχνικών, στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα τονιστεί η αξία της διεπιστημονικής ομάδας.

Για εγγραφή πατήστε εδώ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ''ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ'': ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ'' (4 - 6/11/2022) 21/07/2022

αναρτήθηκε στις 21/07/2022

Το Μεσογειακό́ Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων, με ιδιαίτερη χαρά́ και τιμή́, σας προσκαλεί στο συνέδριο με τίτλο «Πανδημίες, πόλεμοι και οικονομική κρίση: επιπτώσεις στην εξάπλωση και αντιμετώπιση των λοιμώξεων».

Το εφετινό́ ετήσιο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 4 - 6 Νοέμβριου 2022 στην Αθηνά, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, θα αποτελέσει ένα ακόμα σημαντικό́ γεγονός για την επιστημονική́ κοινότητα, στο τομέα των λοιμώξεων με κύρια θεματολογία τις εξελίξεις της πανδημίας COVID 19, της χρήσης των εμβολίων και της φαρμακευτικής αντιμετώπισης, της παρουσίασης των επιπτώσεων αυτής, αλλά και άλλων πανδημιών (πχ γρίπης) στην εξάπλωση των λοιμώξεων.

Παράλληλα θα συζητηθεί ο ιστορικός ρόλος των πολέμων, με προεξάρχοντα εκείνον της Ουκρανίας, στην μετάδοση λοιμώξεων τόσο στην ίδια τη χώρα αλλά και στις χώρες που υποδέχονται τα μεταναστευτικά κύματα και τέλος, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιδημιολογία των λοιμώξεων.

Θα παρουσιαστούν επίσης και θα συζητηθούν τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι ευκαιρίες, που δημιουργούν οι πανδημίες, οι πόλεμοι και οι οικονομικές τους επιπτώσεις για συντονισμένη έρευνα, ώστε να ανακαλυφθούν και χρησιμοποιηθούν γρήγορες μέθοδοι για την διάγνωση, νέα εμβόλια για την πρόληψη και νέα φάρμακα για την θεραπεία των λοιμώξεων.

Βασικοί́ Ομιλητές του Συνεδρίου θα είναι καταξιωμένοι Ειδικοί́ Επιστήμονες, Διαπρεπείς Ερευνητές από́ την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες Μεσογειακές χώρες.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από́ τον Πανελλήνιο Ιατρικό́ Σύλλογο.

 

Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.

Για εγγραφή πατήστε εδώ 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022

Για να καταθέσετε την Περίληψη της εργασίας σας, πατήστε εδώ 

 

 

 

28ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3-6/11/2022) 22/02/2022

αναρτήθηκε στις 22/02/2022

Σας προσκαλούμε στην διοργάνωση του 28ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων (Ι.Σ.Ε.Δ.), το οποιο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

''2η ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ'', ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER ΑΘΗΝΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/2022) 26/07/2022

αναρτήθηκε στις 26/07/2022

Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΑΓΓΕΙΑΚΗ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ

ΙΣΧΑΙΜΙΑ

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ''ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ'', ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ (17-18/12/2022) 08/07/2022

αναρτήθηκε στις 08/07/2022

Έναρξη: 17 Δεκεμβρίου 2022

Λήξη: 18 Δεκεμβρίου 2022

Πόλη: Αθήνα

Τοποθεσία: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΣΩ

Σχετικός σύνδεσμος: LINK ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Δείτε το ιστορικό
15/08/2022 03:13:14