Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-"ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: "ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ"

Νομοθεσία για διάφορα θέματα

Π.Δ. 84/2001 Ίδρυση και λειτουργία Π.Φ.Υ.

NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3846 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Ν.3754/11-3-2009 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών Ιατρών του ΕΣΥ - ΦΕΚ 43Α/11-3-09

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΦΕΚ 681/Β'/13-04-2009

Καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

Δικαιώματα μητρότητας ειδικευόμενης ιατρού

Ισοτιμία Ιατρικών Πιστοποιητικών

Oδηγίες Συνταγογράφησης

Επικαιροποιημένος καταλογος ΜΗ Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

Κατάλογος Φαρμάκων Του Ν.1729/1987 Περί Καταπολέμησης Της Διάδοσης Των Ναρκωτικών

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΝΟΜΟΣ 3459/2006

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 148/2007

Διαδικασία αδειοδότησης μηχανημάτων ακτινοβολίας

Πρωτόκολλα Ελέγχου Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ν.3144/2003 ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν.3850/2010 ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ "

Ν.3919/2011 Απελευθέρωση ιατρικού επαγγέλματος

ΦΕΚ 3100/30.12.2011: Προτεινόμενος Πίνακας Τιμών Ιατρικών Πράξεων

ΦΕΚ 2580/7.11.2011: Συμπλήρωση επικαιροποιημένου καταλόγου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

24/10/2021 07:34:42